911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.
1. אחרי הפעלת קובץ התקנה לוחצים Continue על מנת להמשיך.
Kaspersky Setup
2. לוחצים Install על מנת להתחיל התקנת התוכנה במחשב.
Kaspersky Install
3. ממתינים בסבלנות מספר דקות לסיום תהליך ההתקנה.
Kaspersky Installing
4. לוחצים Apply כדי להפעיל הגנות מפני פרסומות והתקנות לא רצויות, מחיקת כלים זדוניים ואיתור אפליקציות העלולות לסכן את המחשב או המידע האישי.
Kaspersky Recommended
5. לוחצים Done על מנת לסיים התקנה ולעבור להפעלת רישיון.
Kaspersky Done
6. מעתיקים ומדביקים מפתח רישיון מתוך מכתב הרכישה שנשלח לדואר אלקטרוני, לאחר מכן לוחצים Activate.
Kaspersky Activation
7. התוכנה הותקנה והרישיון הופעל בהצלחה. לוחצים Done כדי להתחיל להשתמש בתוכנה.
Kaspersky Activation completed