911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.

1. לוחצים התקן על מנת להתחיל בהתקנת התוכנה במחשב.

McAfee Install

2. התוכנה בודקת אוטומטית את המחשב ומכינה קבצים דרושים להתקנה.

McAfee PreInstall

3. ממתינים בסבלנות לסיום תהליך התקנה.

McAfee Installing

4. לוחצים בוצע כדי לסיים התקנה ולהתחיל להשתמש בתוכנה במחשב.

McAfee Complete

5. התקנה הסתיימה, התוכנה מוכנה להגן על המחשב.

McAfee