911PC Antivirus

מדריך התקנה

  • לפני התקנה חדשה, יש לוודא שאין אנטיוירוס אחר מותקן על המחשב.
  • אם יש תוכנת הגנה קיימת במחשב, יש להסיר אותה ולהפעיל מחדש את המחשב.
  • במקרה של חידוש הרישיון אין צורך בהתקנה חדשה.

1. באפשרותכם לבחור שפת התקנה ולאחר מכן ללחוץ המשך

Setup

2. אחרי קריאת הסכם רישיון למשתמש קצה לוחצים אני מקבל כדי להמשיך.

License Agreement

3. ממתינים לסיום הורדת קבצים הדרושים להתקנת תוכנה במחשב.

Download

4. לוחצים השתמש במפתח רישיון שרכשת, מעתיקים אותו ממכתב הרכישה בדואר אלקטרוני ולוחצים המשך.

Activation

5. מעתיקים ומדביקים מפתח רישיון, אחרי זה לוחצים המשך.

Enter Key

6. לוחצים המשך כדי להמשיך לשלב הבא של ההתקנה.

Install

7. מומלץ לאפשר מערכת המשוב ואיתור אפליקציות העלולות להיות לא רצויות וללחוץ התקן

Install Options

8. תהליך ההתקנה יכול להימשך מספר רגעים.

EIS Install Progress

9. על מנת לסיים התקנת תוכנה לוחצים סיים

Finish

10. מומלץ ללחוץ כן, ברצוני להשתתף בתוכנית.

Internet security