911PC Antivirus

תקנון האתר

1. כללי
תקנון זה מגדיר את תנאי השימוש ותנאי הרכישה באתר www.antivirus.co.il (להלן: "האתר"), המשווק רישיונות לתוכנות אבטחה שונות למחשב (להלן: "המוצר").
את האתר מפעילה חברת 911 פי סי פתרונות תוכנה בע"מ (להלן: "החברה"). כל המסמכים והתנאים המופיעים באתר לרבות תקנון האתר, מגוון המוצרים, הצהרת פרטיות, מחירים, תנאי תשלום ועוד, כל אלה יחדיו ממצים את מלוא ההסכמות בין הצדדים (להלן: "ההסכם") ומבטל כל הסכמה קודמת ובעצם השימוש באתר ורכישה דרכו, המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את ההסכם ומסכים לכל תנאיו, במצטבר. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ההסכם ,מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

רכישה דרך האתר רשאי לבצע כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, חשבון פייפל או כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה.

2. מדיניות החזרות וביטולים
כל הרוכש מוצר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
א. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ב. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

ג. תוצאות הביטול עקב פגם:
במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס.

ד. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

האמור בסעיף 2 ד לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן (טובין פסידים).

באחריות הלקוח, טרם ביצוע הרכישה, לבדוק כי המוצר מתאים לשימושו, לצורך כך מומלץ לנסות את המוצר בגרסת הניסיון "החינמית" שלו ולבדוק את טיבו והתאמתו לצורכי הלקוח טרם הרכישה – כתנאי יסודי לרכישה, מצהיר הלקוח כי בדק את המוצר טרם הרכישה ומוותר על כל טענה בדבר אי התאמה כלשהי ולא תעמוד ללקוח זכות ביטול העסקה בשל אי התאמה.

3. קישורים לאתר
הלקוח רשאי לספק קישורים אך ורק לדף הבית של האתר ובתנאי ש: (1) אינו מסיר, מעלים, מטשטש או מסתיר בכל אופן שהוא כל חלק של דף הבית של האתר. (2) יודיע לחברה על רצונו לבצע קישור כזה בדואר אלקטרוני לפחות 15 יום לפני ביצוע קישור כזה. (3) יפסיק את הקישור ברגע שהחברה תורה לו לעשות כן. (4) הקישור לא ייצור רושם כי קיים כל קשר בין האתר המקשר והאתר.
בכדי ליצור קישורים לחלק מסוים של האתר, יש להפנות בקשה לחברה בדואר אלקטרוני. בתשובתה, החברה תודיע אם יש ללקוח רשות לעשות כן ובאילו תנאים. רק לאחר שתודיע החברה ללקוח בדואר אלקטרוני כי התקיימו התנאים שנדרשו מהלקוח על ידי החברה, והתנאים בוצעו לשביעות רצונה, יהיה רשאי הלקוח לבצע את הקישור כאמור.

4. אחריות הלקוח
הלקוח מתחייב לא להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות, אלא לפי תנאי השימוש הנאות המקובלים ברשת האינטרנט, וכל דין אחר הנוגע לפעילות על פי הסכם זה ובין היתר בהתאם להוראות והגבלות להלן:(1). אסורה חדירה או ניסיון לביצוע חדירה בלתי מורשית ו/או שלא כדין לחומר מחשב. (2) שימוש ו/או ניטור בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ו/או בתנועת מידע במערכות ו/או ברשתות מחשבים. (3) שיבוש ו/או הפרעה למערכות ו/או למחשבים אחרים, לרבות מניעה של אספקת שירותים ללקוחות ו/או מחשבים; (4) ביצוע כל פעולה בניגוד להוראות חוק המחשבים התשנ"ה-1995. (5) הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שרות וסודות מסחר או זכויות פרסום או פרטיות של צד שלישי כלשהו.
הלקוח מתחייב להשתמש במוצר ע"פ בתנאי הרישיון של אותו מוצר ומצהיר כי ידוע לו ומובהר בזאת כי החברה לא מעניקה כל זכות, אחריות ו/או רשות מעבר לזו הניתנת ע"י היבואן ו/או היצרן ו/או נציג של היצרן.

5. הגבלת אחריות
כתנאי יסודי לשימוש באתר ורכישה דרכו הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי האתר משמש כמתווך בלבד, בין הרוכש לבין יבואן או יצרן המוצר המסופק. אין האתר, בעליו, מנהליו, מפעיליו ו/או עובדיו אחראים בכל צורה שהיא לטיב המוצרים המוזמנים דרכו, והאחריות מוטלת על היבואן ו/או היצרן בלבד.
תנאי יסודי לקיומו של הסכם זה הוא הסכמת הלקוח כי החברה לא תהא אחראית בשום מקרה, לפי הסכם זה ו/או על פי שום דין לכל נזק אשר יגרם לצד ג' כלשהו עקב מעשיה או מחדליה בביצוע הסכם זה. מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת המוצר, כי כל נזק ישיר או עקיף, לרבות אובדן הכנסה, רווחים, ו/או מידע מכל סוג כתוצאה מהשימוש במוצר ו/או בהעדר יכולת להשתמש במוצר, אינה נתונה לאחריות החברה גם אם החברה הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת, ורכישה דרך האתר נעשית בתנאים יסודיים אלה.
בלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והחברה תימצא אחראית כלפי הלקוח, אחריותה כלפי הלקוח או כלפי צד ג' לא תעלה על הסכום ששולם בפועל בעד המוצר, והלקוח מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל סכום כספי שייפסק נגד החברה אם עקב תביעת הלקוח ו/או תביעת צד ג' מעבר לסכום הנ"ל.

6. קשרים עסקיים
אתר אינטרנט זה מספק קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של החברה. החברה אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של החברה או ביחס למשאבים של צד שלישי ובכלל זה היצרנים והיבואנים העשויים להיות מופנים או נגישים מאתר שהוא, או שהינם בעלי קישור לאתר. בהתאם, הנך מאשר ומסכים שהחברה אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים.

7. פרסומות ודיור ישיר
האתר כולל פרסומות וכן יכול שישלח הודעות, עדכונים ומבצעים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי החברה ו/או צדדים שלישיים ("פרסומות"). המפרסמים אחראים לפרסומת ולתכניהן ולעמידתם בהוראות כל דין. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לפרסומות ותכניהן, לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכניותם, משמעויותיהם והשלכותיהם ואינה יכולה לפקח על איכות הפרסומים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, ההפניות לתכנים בצד שלישי, תעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח, ובכפוף לפטור האתר מכל אחריות לכך.

8. זכויות יוצרים
כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל, תמונות, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, סימני השירות והסמלים (להלן: "סימנים מסחריים") המשמשים ומוצגים באתר אינטרנט זה הינם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של החברה או של היצרנים ו/או הספקים השונים. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כל הצגה או שימוש בסימנים מסחריים אלה מותנים בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה. הלקוח מאשר כי הובא לידיעתו שהפרת תנאי זה עלולה להביא לחברה נזקים ניכרים.

9. המחאת זכויות/חיובים
החברה תהא רשאית לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם זה גם באמצעות אחרים לרבות קבלני משנה וכן תהא רשאית להמחות את חיוביה ו/או זכויותיה לפיו לצד' ג' כלשהו ובלבד שלא תפגענה זכויות הלקוח לפיו. הלקוח לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות זכויות ו/או התחייבויות לפי הסכם זה לצד ג' כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

10. סמכות שיפוט
הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין שיתעורר בקשר עם הסכם זה וביצועו תהא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד כמקום שיפוט ייחודי, ולאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון בעניין כאמור.עדכון אחרון: נובמבר 2015